Lamineerepoxy EC54+K12 - 1.2kg


Lamineerepoxy EC54+K12 - 1.2kg

Ref. A003120

Twee-component epoxy systeem zonder vulstoffen tamelijk vloeibaar, werktijd gemiddeld tot lang, afhankelijk van de gebruikte harders. Hoge dimensionale stabiliteit. Epoxy om te lamineren. 20% verharder K12 toevoegen. Kan versterkt worden met glasmat, glasweefsel of gekapte glasvezel.Toepassingen: Matrijzen, moedervormen voor keramiek, gieterij modellen, kopieer modellen, assemblage- en controle kalibers, kernen, vormen voor plaatmetaal, vormen in het algemeen. In lagen met de rol of kwast, in middelgrote en grote diktes met glasmat, aanmaken van hooggevulde pasta’s met inerte metalen of minerale vulstoffen (manueel of machinaal gemengd) verharden op kamertemperatuur.

Technische gegevens:

 • Kleur: strogeel
 • Viscositeit bij 25°C: 1350-1750
 • Densiteit: 1.14– 1.16
 • Mengverhouding in gewicht: 100:20
 • Potlife met harder K12: 23-35 min
 • Geltijd: 120-180 min
 • Ontvormingstijd: 8-10u.

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving. Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Gezondheidsgevaren

 • Huidcorrosie/-irritatie , Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • Oogirritatie , Categorie 2 - H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Huidsensibilisering , Categorie 1 - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Gevaar bij inademing , Categorie 1 - H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Chronische aquatische toxiciteit , Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gevarenpictogrammen: (zie foto's) gezondheid - uitroepteken - milieu

Signaalwoord: Gevaar.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

 • reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht =< 700)
 • Bis(isopropyl)naphthalene

Gevarenaanduidingen:

 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie:

 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Andere gevaren:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Identificatie van de gevaren voor K12

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving. Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Gezondheidsgevaren

 • Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • Oogirritatie, Categorie 2 - H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Huidsensibilisering, Sub-categorie 1B - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gevarenpictogrammen: (zie foto's) uitroepteken - milieu

Signaalwoord: Waarschuwing.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

 • Reaction mass of trientine, mono- and di-propoxylated

Gevarenaanduidingen:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie:

 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Andere gevaren:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Prijs €21.45
BTW incl. €25.95