W242 - 0.5kg


W242 - 0.5kg

Ref. A01199

Verharder voor EC 141 en EC251.

Techn. gegevens:

 • Dosering met EC 141: 1 kg+ 0.5 kg
 • Dosering met EC 251: 1 kg + 0.45 kg
 • kleur : kleurloos, helder.
 • Max aanbevolen dikte: 10 mm.

Identificatie van de gevaren voor W242

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving. Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Gezondheidsgevaren

 • Acute toxiciteit, Categorie 4 - H302: Schadelijk bij inslikken.
 • Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B - H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Ernstig oogletsel, Categorie 1 - H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Huidsensibilisering, Categorie 1 - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3 - H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Signaalwoord Gevaar.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

 • 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
 • 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6
 • 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diamine

Gevarenaanduidingen:

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie:

 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304 + P340 + P310 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Andere gevaren:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Prijs €14.40
BTW incl. €17.42