Harder K12 - 200gr voor 1 kg epoxy EC 54


Harder K12 - 200gr voor 1 kg epoxy EC 54

Ref. A00420

Harder voor lamineerepoxy EC54.

Voorkomen:

 • viscositeit: 150-250 mPas
 • Kleur: kleurloos
 • mengverhouding in gewicht EC54-K12 : 100:20
 • densiteit: 0,99-1,01 g/ml
 • Potlife: 23-35 min
 • exothermische piek : 130-140°C
 • geltijd: 120-180 min
 • ontmallen na: 8-10u
 • nabehandeling: 10-15u bij 60°C
 • max aanbevolen dikte: 5 mm

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving. Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Gezondheidsgevaren

 • Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • Oogirritatie, Categorie 2 - H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Huidsensibilisering, Sub-categorie 1B - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gevarenpictogrammen: (zie foto's) uitroepteken - milieu

Signaalwoord: Waarschuwing.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

 • Reaction mass of trientine, mono- and di-propoxylated

Gevarenaanduidingen:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie:

 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Andere gevaren:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Prijs €5.50
BTW incl. €6.66