EC 141 - 5kg


EC 141 - 5kg

Ref. A00235

Toepassing: gieten en inkapselen van objecten die echte transparantie vereisen en bestand zijn tegen vergeling. Verwerking: Handmatig gieten. Onder vacuüm gieten. Uitharding bij kamertemperatuur.

 • met harder W 241: maximale aanbevolen dikte 100 mm.
 • met harder W 242NF: maximale aanbevolen dikte 10 mm.

Beschrijving: twee-componenten kleurloos, transparant epoxysysteem. Het systeem is gebaseerd op een niet-gevulde hars met lage viscositeit en een amineverharder.

 • W 241: Lange houdbaarheid. Lage exotherme piek. Het systeem kan worden gebruikt voor het gieten tot maximaal 3-5 cm op meubels / bovenbladen of voor het gieten tot een maximale dikte van 10 cm voor een massa van 1 liter.
 • W 242NF: Het product W 242NF is een versnelde versie van het product W 241. Het systeem kan worden gebruikt voor het gieten tot een maximale dikte van 1 cm en voor oppervlakteafwerking (bijv. Lenticulaire labels). Goede weerstand tegen UV, echter, langdurige blootstelling aan UV veroorzaakt een vergeling van het materiaal.

Technische gegevens:

 • Kleur: kleurloos
 • Viscositeit bij 25°C: 650-950
 • Densiteit: 1.10 – 1.14
 • Mengverhouding in gewicht: 100:45
 • Potlife met W241: 75-95 min
 • Potlife met W242: 35-45 min
 • Ontvormingstijd met W241: 36-48 u
 • Ontvormingstijd met W242: 18-24u.

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving. Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Gezondheidsgevaren

 • Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 - H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • Ernstig oogletsel, Categorie 1 - H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Huidsensibilisering, Categorie 1 - H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2 - H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Signaalwoord: Gevaar.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

 • 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
 • oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]derivaten
 • 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butaan
 • Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl Sebacate

Gevarenaanduidingen:

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie:

 • P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Actie:

 • P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Andere gevaren:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Prijs €72.95
BTW incl. €88.27