Apoxie Sculpt Red - 1 lb (0.45kg)


Apoxie Sculpt Red - 1 lb (0.45kg)

Ref. A01600

Apoxie Sculpt is een 2-delige epoxy kneedpasta, met een gladde structuur, die op zowat elke ondergrond hecht. Het is veilig en waterdicht met 0% krimp/breuk. Kan naadloos worden bewerkt zowel voor het uitharden als na het uitharden door te schuren, boren, tappen, slijpen, snijden, draaien, enz. Bespaar tijd en geld op afwerking door met de Apoxie Sculpt kleuren te werken. Eenvoudig te reinigen met water en zeep of met Aves Safety Solvent. Geweldig voor het maken van 3D-objecten en outdoor projecten.

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Volgens de wereldwijd geharmoniseerde norm voor classificatie en etikettering (GHS) wordt dit product als gevaarlijk beschouwd vanwege de mogelijkheid van huid- en oogirritatie.

 • Huidirritatie Huidsensibilisator - Categorie 1B
 • Oogirritatie – categorie 2B

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Waarschuwing:

Kan een allergische huidreactie en oogirritatie veroorzaken.

Gevarenaanduidingen:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H320 - Veroorzaakt oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, hebben we de productcontainer of het etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.

Preventie:

 • P261 - Inademing van stof vermijden.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen bij het combineren van onderdelen A en B samen. Draag een stofmasker bij het schuren van het uitgeharde product.

Reactie:

 • P302 + P352 - Indien op de huid: met veel water wassen.
 • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
 • P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

 • PBT: Niet van toepassing.
 • zPzB: niet van toepassing.

Er is geen aanvullende informatie.

Prijs €14.00
BTW incl. €16.94