Apoxie Paste Khaki - 32 oz (ca 907 gr)


Apoxie Paste Khaki - 32 oz (ca907 gr)
Apoxie Paste Khaki - 32 oz (ca907 gr)
aves apoxie paste foto erin 1
aves apoxie paste foto erin 2
aves apoxie paste foto erin 3

Ref. A01628

Apoxie Paste is een innovatieve lijm, die gebruikt wordt om de meeste materialen permanent te vullen, verenigen, verzegelen, aan te passen en te fabriceren. Deze all-purpose 2-delige pasta is veilig en gemakkelijk te gebruiken. Eens aangebracht wordt hij enigszins doorschijnend. Kan ingekleurd worden met pigmenten of verf. Door water aan te brengen, krijgt hij een semi-glanzende afwerking. Werktijd: 1-3 uur, volledig uitgehard na 24 uur. Kan geschilderd worden. Is waterdicht, met 0% krimp en met flexibele grip.

Identificatie van de gevaren

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Volgens de wereldwijd geharmoniseerde norm voor classificatie en etikettering (GHS) wordt dit product als gevaarlijk beschouwd vanwege de mogelijkheid van huid- en oogirritatie.

 • Huidirritatie Huidsensibilisator - Categorie 1B
 • Oogirritatie – categorie 2B

Etiketteringselementen:

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: (zie foto's)

Waarschuwing:

Kan een allergische huidreactie en oogirritatie veroorzaken.

Gevarenaanduidingen:

 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H320 - Veroorzaakt oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 - Als medisch advies nodig is, hebben we de productcontainer of het etiket bij de hand.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Lees het etiket voor gebruik.

Preventie:

 • P261 - Inademing van stof vermijden.
 • P280 - Draag beschermende handschoenen bij het combineren van onderdelen A en B samen. Draag een stofmasker bij het schuren van het uitgeharde product.

Reactie:

 • P302 + P352 - Indien op de huid: met veel water wassen.
 • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P305 + P351 + P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
 • P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

 • PBT: Niet van toepassing.
 • zPzB: niet van toepassing.

Er is geen aanvullende informatie.

Prijs €26.67
BTW incl. €32.27