Acrylic One - 1.5kg


Acrylic One - 1.5kg

Ref. A002823

Acrylic One is een water gedragen harssysteem en wordt gebruikt voor het maken van kunstwerken, objecten, panelen, gevelornamenten en -lijsten, mallen, steunkappen, decoraties, designmeubelen, en meer. Door de speciale samenstelling is Acrylic One prettig in het gebruik, makkelijk te verwerken, milieuvriendelijk, brandwerend en heeft het goede weerbestendige eigenschappen.

Acrylic One kan iedere gewenste vorm en uiterlijk aannemen. Hierdoor kunnen unieke handgemaakte vormen worden gemaakt. “One of a kind” producten komen hiermee binnen het bereik van kunstenaar en architect. Daarnaast is Acrylic One ook zeer geschikt om seriematige producten te maken, door middel van gieten of lamineren en in elke gewenste oplage. Zonder vulmiddelen of kleurstoffen heeft Acrylic One het uiterlijk van crème-wit kleurige steen, met de hardheid van kunststof.

Technische gegevens:

 • Mengverhouding: 2 gewichtsdelen poeder + 1 gewichtsdeel acrylhars
 • Kleur: wit (*1)
 • Dichtheid (nat): 1.75 kg / dm³
 • Dichtheid (droog): 1.66 kg / dm³
 • Verwerkingstijd: 20 minuten
 • Maltijd: ± 1 uur
 • Houdbaarheid: 1 jaar (*2)
 • Hardheid: 85º Shore D
 • Expansie bij uitharding: 0.1 - 0.6% (*3)
 • Druksterkte: circa 30 MPa
 • LOP (limit of proportionality): circa 20 MPa
 • MOR (modulus of rupture): circa 60 MPa

*1 De kleur van Acrylic One kan per productiebatch licht verschillen. *2 Mits in gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen. *3 Er is een additief beschikbaar om de expansie te reduceren

Identificatie van de gevaren (vloeistof + poeder)

Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens richtlijn (EC) No. 1272/2008.

Etiketteringselementen: (vloeistof + poeder)

Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Voorzorgsmaatregelen: (vloeistof)

 • H319 Kan oog irritatie veroorzaken
 • P264 was de huid grondig na gebruik
 • P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van het product.

Aanvullende informatie (vloeistof)

 • EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
 • EUH208 Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Andere gevaren: (poeder)

Het mengsel bevat geen "Bijzonder zorgwekkende stoffen" (SVHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

Prijs €8.19
BTW incl. €9.91